Hotel Manor

Hotel Manor: Jediný svojho druhu na Slovensku. Našou úlohou bolo v jedinom logu vyjadriť prvky secesie aj cirkulárnej ekonomiky.

V logu (základnom komunikačnom prostriedku) Hotela Manor bolo dôležité vystihnúť nielen prvky secesie, ktoré zdobia jeho priestory, ale aj skutočnosť, že hotel je súčasťou komplexného projektu zameraného na pestovanie a spracúvanie poľnohospodárskych plodín s dôsledným dodržiavaním zásad ekologického prístupu a cirkulárnej ekonomiky. Dizajn manuál, ktorý sme vytvorili, detailne definuje štandardy logotypu, písma, farieb, tlačovín a ďalších prvkov korporátneho dizajnu. Grafický dizajn v Gashpare je výstižným prekladom komunikácie s cieľovou skupinou do vizuálneho jazyka, pretože len grafik, ktorý vie spotrebiteľa pochopiť a vizuálne ho osloviť, dokáže u zákazníka vytvoriť presné emočné nastavenie na stretnutie s vaším produktom.

Logo

Logotyp

Dizajn manuál

Marketingová stratégia

Ďalšie projekty